3 SỬ DỤNG, 4 BẢO DƯỠNG TRONG ĐỜI 

1. Sử dụng trí tuệ vào việc có ý nghĩa
2. Sử dụng thời gian vào việc ưu tiên
3. Sử dụng tiền một cách khôn ngoan
1. Bảo dưỡng thân: Thể dục
2. Bảo dưỡng tâm: Thiền định
3. Bảo dưỡng tình cảm: Dành thời gian cho người thân
4. Bảo dưỡng xe: Định kì ra gara
Làm tốt những việc này, bạn sẽ sống có giá trị và hạnh phúc!

Enjoyed this post? Share it!

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *